Σύμβουλοι επιχειρήσεων - F&B Solutions
  Η AMBIENCE ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ FB SOLUTIONS THN ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ / ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ FB SOLUTIONS ΜΕ ΤΗΝ FOODEL AE - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ FINANCE FOR SALES & MARKETING DPT ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ PRIMUS -   
 

 
 
 
ΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - Part-Time ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - CFO Support
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αναδιο)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Business Reports)
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
8. BUSINESS CHECK UP
9. MENTORING / COACHING
10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

10 Ιαν 2015, 23:25


Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με δείκτες και έννοιες όπως: Βιωσιμότητα Επιχείρησης, Ρευστότητα, Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας. Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης των αριθμοδεικτών, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Οι αριθμοδείκτες δεν αναλύονται μόνο ως μαθηματικοί τύποι, αλλά ερμηνεύονται σε βάθος ως προς την πρακτική σημασία τους έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα λήψης μέτρων με βάση τις τιμές τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική

·         Σκοπός της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων

·         Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών

o    Σκοποί των δανειστών μιας επιχειρήσεως

o    Σκοποί επενδυτών – μετόχων

o    Σκοποί της διοικήσεως της επιχειρήσεως

o    Σκοποί των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων

o    Σκοποί των ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων

Παρουσίαση των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων

·         Ισολογισμός

·         Αποτελέσματα χρήσεως

·         Πίνακας Διάθεσης

·         Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ερμηνεία των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων & επιμέρους συσχετίσεις

·         Πάγιο Ενεργητικό

·         Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

·         Αποθέματα

·         Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

·         Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα

·         Ίδια Κεφάλαια

·         Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

·         Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

·         Αποτελέσματα Χρήσεως

·         Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται  τα επιμέρους στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσμάτων και Διάθεσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

·         Πως «διαβάζουμε» μια οικονομική κατάσταση. Πως αναμορφώνουμε μια οικονομική κατάσταση.

·         Πως διαβάζουμε ένα ισοζύγιο. Πως από ένα ισοζύγιο καταλήγουμε στα αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές) και στο κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον υποχρεώσεις) μιας επιχείρησης

·         Ποιες οι συνήθεις «παρατυπίες» των επιχειρήσεων. Ποιες οι συνήθεις ερωτήσεις των τραπεζών προς την δανειζόμενη επιχείρηση με σκοπό να αναμορφώσουν μια οικονομική κατάσταση ή ένα ισοζύγιο. Οι σημειώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών

·         Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών από έτος σε έτος. Πότε «κτυπάει καμπανάκι»

·         Εφαρμογές / παραδείγματα

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 

·         Ανάλυση νεκρού σημείου

·                   Αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων

·                   Κλασσικές μέθοδοι χρηματοδοτήσεων. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

 

Ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα για όλα τα ανωτέρω. Εφαρμογές με excel

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδεται cd με την παρουσίαση και οικονομικά εργαλεία σε excel

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6948 00 00 11

 Εκτυπώστε το Στείλτε το


 
Δείτε ακόμη
FINANCE FOR SALES & MARKETING DPT
FINANCE FOR SALES & MARKETING DPT
 

...περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 

...περισσότερα

BUDGETING, BUDGETARY CONTROL ΚΑΙ CASH FLOW, ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ
BUDGETING, BUDGETARY CONTROL ΚΑΙ CASH FLOW, ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ
 

...περισσότερα

MANAGEMENT REPORTING ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
MANAGEMENT REPORTING ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

...περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 

...περισσότερα